WhatsApp Chat

קמיל ג'סלבה

קמיל היא עובדת זרה מהפיליפינים, אם חד הורית לבנה שנשאר בפיליפינים. קמיל מטפלת בניצה, קשישה בת 95, מדור מייסדי המדינה וממקימות קיבוץ נירים. ביום הטבח שהתה עם ניצה בממ"ד, כאשר מחבלים מקיפים את ביתן. לבסוף, בתושיה בלתי רגילה, שכללה גם יכולות משחק, הצליחה להציל את ניצה ואת עצמה.